FANDOM


Flaga Europy

Flaga Unii Europejskiej

Unia Europejska (w skrócie UE) - organizacja zrzeszająca demokratyczne państwa europejskie, integrując je ze sobą w zakresie gospodarki, polityki zagranicznej i sądownictwa. Od 1 grudnia 2009, czyli od chwili wprowadzenia w życie traktatu lizbońskiego, podstawę prawną funkcjonowania Unii stanowią Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a także Karta praw podstawowych.

Państwa członkowskie

Państwa UE

Państwa członkowskie Unii Europejskiej

Do Unii Europejskiej należy obecnie 28 państw (27 europejskich i jedno azjatyckie - Cypr, który jednak jest mocno związany z Europą pod względem politycznym, historycznym i kulturowym). Oficjalnie status kandydata posiada 6 państw.

Państwa członkowskie Unii Europejskiej

Alfabetyczna lista państw członkowskich Unii Europejskiej (w nawiasie podano rok przystąpienia):

Państwa kandydujące do Unii Europejskiej

Alfabetyczna lista oficjalnych kandydatów do Unii Europejskiej (w nawiasie podano rok przyznania oficjalnego statusu kandydata):

Cele

Podstawowe cele powołania Unii Europejskiej są określone w 3. artykule Traktatu o Unii Europejskiej (TUE). Są to m. in.:

  • promowanie ekonomicznego i społecznego postępu poprzez zacieśnianie współpracy gospodarczej i likwidowanie barier w obrocie handlowym między państwami członkowskimi,
  • wzmacnianie obrazu Unii jako jednego ciała politycznego mówiącego jednym głosem na arenie międzynarodowej poprzez prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej,
  • dążenie do stworzenia obywatelstwa europejskiego i poczucia przynależności do jednej wspólnoty u zwykłych obywateli poprzez zapewnienie jednakowych norm prawnych i pełnej swobody przepływu ludzi w obrębie Unii,
  • rozwijanie obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwego traktowania, którym ma być UE poprzez wprowadzanie wspólnych norm prawnych, socjalnych i stałą poprawę poziomu życia państw uboższych,
  • ujednolicenie struktury gospodarczej krajów członkowskich, wyrównanie rozwoju gospodarczego regionów,
  • polepszenie standardów życia.

Historia

Wspólnoty europejskie

Podczas II wojny światowej wiele europejskich miast zostało zniszczonych. Wielu ludzi zginęło, a wielu z tych, którzy przetrwali, straciło swoje domy bądź rodziny. Aby zapobiec wybuchowi kolejnego globalnego konfliktu zbrojnego, a w konsekwencji także takiemu stanowi rzeczy, państwa Europy Zachodniej postanowiły się ze sobą jednoczyć. Oficjalny plan zjednoczenia państw Europy i ich współpracy gospodarczej, opracowany przez Jeana Monneta, przedstawił 9 maja 1950 roku francuski minister spraw zagranicznych Robert Schuman. Na cześć jego wystąpienia 9 maja ustanowiono "Dniem Europy". 18 kwietnia 1951 roku podpisano ostatecznie traktat w Paryżu, ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS). Członkami nowej organizacji zostało 6 państw zachodnioeuropejskich: RFN, Holandia, Belgia, Luksemburg, Francja i Włochy. Kraje te rozpoczęły ze sobą współpracę w zakresie wspólnej produkcji węgla i stali, co zapobiec miało wojnie gospodarczej między nimi.

25 marca 1957 roku w Rzymie podpisano dwa kolejne traktaty, ustanawiające Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom). Weszły one w życie 1 stycznia 1958 roku. 1 stycznia 1967 roku wszedł z kolei w życie, tzw. traktat fuzyjny, zawarty 8 kwietnia 1965 roku w Brukseli. Ustanowił on wspólną Komisję Wspólnot Europejskich (jej następczynią jest obecna Komisja Europejska).

1 stycznia 1973 roku do wspólnot europejskich przystąpiły Dania, Wielka Brytania i Irlandia. Norwegia z powodu negatywnego wyniku referendum odmówiła członkostwa. Drugie rozszerzenie WE nastąpiło 1 stycznia 1981 roku, kiedy przystąpiła do nich Grecja, a trzecie 1 stycznia 1986 roku, członkami WE zostały wtedy także Hiszpania i Portugalia.

14 czerwca 1985 roku w Schengen w Luksemburgu zawarto układ znoszący granice wewnętrzne pomiędzy RFN, krajami Beneluksu i Francją oraz utworzenie wspólnej kontroli granic państwowych. Wkrótce później państwa europejskie zaczęły się także coraz bardziej jednoczyć politycznie.

3 października 1990 roku nastąpiło zjednoczenie Niemiec, w wyniku czego obszar byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej wszedł w skład wspólnot europejskich.

Wikipedia-icon.png Ta strona zawiera treści z Wikipedii będące na licencji Creative Commons.

Zobacz oryginalny artykuł i autorów.